INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY – UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE

 

1. Údaje o prevádzkovateľovi:

PROSOFT, spol. s.r.o. Košice
Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice
IČO: 31 666 540
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 2632/V

 

2. Poskytovanie osobných údajov:

Poskytovanie Vašich osobných údajov v rozsahu a na účely uvedené nižšie je požiadavkou, ktorá je potrebná na prípadné uzavretie pracovnej zmluvy. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov v rozsahu požadovanom prevádzkovateľom je nemožnosť prevádzkovateľa dosiahnuť nižšie uvedené účely, nemožnosť evidovať Vás ako uchádzača o zamestnanie u prevádzkovateľa a prípadná strata Vašej možnosti byť oslovený v budúcnosti s ponukou práce u prevádzkovateľa.

 

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané za účelom:

 • zaradenia dotknutej osoby do výberového konania,
 • nájdenia vhodného a kvalifikovaného kandidáta a na účely jeho prípadného oslovenia zo strany prevádzkovateľa,
 • vytvorenia a udržovanie databázy uchádzačov o zamestnanie,
 • poskytnutia osobných údajov a informácií uvedených v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej prevádzkovateľovi alebo poskytnutých v rámci komunikácie s prevádzkovateľom osobám priamo alebo nepriamo ovládaným prevádzkovateľom za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom prípadného oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť.

 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

5. Druh a rozsah osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva Vaše osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, v motivačnom liste a ďalšej dokumentácii zaslanej prevádzkovateľovi.

 

6. Osoby, s ktorými sú zdieľané Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s osobami priamo alebo nepriamo ovládanými prevádzkovateľom za vyššie uvedenými účelmi najmä za účelom prípadného oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť. Tieto osoby sú zamestnancami spoločností (mediworx software solutions, a.s., Asseco Central Europe, a.s.), s ktorými prevádzkovateľ úzko spolupracuje a sú poučené o povinnostiach prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

 

7. Prenos osobných údajov do zahraničia:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania:

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

 

9. Doba uchovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu splnenia účelu, na ktorý boli poskytnuté, najdlhšie po dobu 24 mesiacov, resp. po dobu odvolania súhlasu.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 

10. Vaše práva:

Uchádzač o zamestnanie pri spracúvaní osobných údajov má nasledujúce práva:

 • Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom,
 • Máte právo na opravu a aktualizáciu Vašich osobných údajov,
 • Máte právo na prenos Vašich osobných údajov,
 • Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov,
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 • Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,

Svoje práva si môžete uplatniť písomne, a to odoslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

 • Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.